People Speaking: 8

Suggestibility

I must remember to change my library book.
/aɪ ˈmᴧst rɪˏmembə | tə ˈʧeɪnʒ maɪ `laɪbri bʊk /

Oh? What have you been reading?
/ˏ ́əʊ. ˈwɒt əv ju bin `riːdɪŋ. /

Only another C. P. Snow.
/ˎəʊni ənᴧðə si pi ˏsnəʊ /

D'you like him?
/ ˈdju `laɪk ˏɪm /

Well I did enjoy the first half dozen of his I read.
/ 'wel aɪ `dɪd ɪnʤɔɪ θə fɜːst hɑːf `dᴧzn əv hɪz aɪ ˏred /

But then you began finding them a bit monotonous?
/ bət ðen ju bɪgan faɪndɪŋ ðm bɪt mə`nɒdənəs /

No. Well not exactly.
/ ˈnː `ˏnəʊ. wə(l) `nɒt ɪg`ˏzakli /

What, then?
/ `wɒt ðen /

As a matter of fact, a friend told me how dull he thought they
/ ə(z ə) ˈmatə ˏfakt, | ə ˈfren təʊld mi haʊ dᴧl `hiː θɔːt ðeɪ

were, and somehow I couldn't even manage to finish the one I was in the
/ ˏwɜː |  r ən | sᴧmhaʊ | aɪ ˈkʊdn iːvn manɪʒ tə `fɪnɪʃ | ðə ˈwᴧn aɪ wəz ɪn ðə

middle of. It suddenly became so boring.
`mɪdl ɒv. ɪt `sᴧdnli | bɪkeɪm ˈsəʊ `bɔːrɪŋ

How strange!
ˌhaʊ `streɪnʒ