People Speaking: 16

Lack of Communication

 1. Phone's ringing. Go and see who it is, will you.
  ˈfəʊnz ˈrɪŋɪŋ. `- gəʊ ən ˈsiː | huː ɪˈtɪz | ́wɪl ju
 2. It won't be for me, I'm certain.
  ɪt `wəʊm bi | fə `miː, aɪm `sɜːtn
 3. Well, never mind. Answer it.
  wel `nevə ˏmaɪnd | `ɑːnsər ɪt
 4. I'm trying to write a letter. You answer it.
  aɪm ˈtraɪn | tə ˈraɪt ə `letə. `juː ɑːnsər ɪt
 5. I can't. My hands are wet.
  ˈaɪ `kɑːnt. maɪ `hanz ə wet.
 6. Well, dry them.
  ˈwel `draɪ ðəm
 7. I can't find a towel.
  aɪ ˎkɑːnt faɪnd | ə `taʊəl
 8. There's one on the radiator
  ðez ˈwᴧn ɒn ðə `reɪdieɪtə
 9. I can't see it.
  ˈaɪ ˌkɑːnt ˏsiː ɪt
 10. Look. There. Use your eyes.
  `lʊk. `ðeə. ˈ́juːz jər `aɪz
 11. Is that a towel.
  ˈɪz ́ðat ə ˏtaʊəl.
 12. Course it is.
  `kɔːs ɪˌtɪz
 13. Oh dear. It's no good now.
  ˈəʊ `·dɪə. ɪts ˈnəʊ `gʊd ˏnaʊ
 14. No. Stopped ringing. Can't say I blame them.
  ˎ nəʊ. ˈstɒp `rɪŋɪŋ.   ˈkɑːnt ˏseɪ aɪ `bleɪm ðəm